Bioenergi

Fornybar energi fra flisfyring


Skogen og dens trevirke er en fornybar ressurs og er en del av det raske karbonkretsløpet. Fossilt brensel som olje, gass og kull tilhører det langsomme karbonkretsløpet.


Energien som ligger lagret i trevirke i form av karbon (C) vil gå ikke kunne nyttegjøres dersom trevirket råtner i naturen, eller på andre måter blir destruert.


Bergen Bioenergi AS eier og drifter flisfyringsanlegg som leverer oppvarming til kontor-, verksteds- og produksjonslokaler på Espehaugen og til Skarphaugen Eiendom sine lokaler i Fyllingsdalen i Bergen.


Trevirke blir samlet, tørket og kvernet til flis. Denne flisen blir brent i flisfyringsanleggene som varmer vann (~85°C), som til oppvarming av byggene.

Trevirke hugges og tørkes før det blir kvernet til flis. Flisen transporters til forbrenningsanleggene som forsyner byggene med varmt vann for oppvarming