Bioenergi

Fornybar energi fra flisfyring


Skogen og dens trevirke er en fornybar ressurs og er en del av det raske karbonkretsløpet. Fossilt brensel som olje, gass og kull tilhører det langsomme karbonkretsløpet.


Energien som ligger lagret i trevirke i form av karbon (C) vil gå ikke kunne nyttegjøres dersom trevirket råtner i naturen, eller på andre måter blir destruert.


Bergen Bioenergi AS eier og drifter flisfyringsanlegg som leverer oppvarming til Løvaas Maskin AS sine kontor-, verksteds- og produksjonslokaler på Espehaugen og til Løvaas Eiendom sine lokaler i Fyllingsdalen i Bergen.


Trevirke blir samlet, tørket og kvernet til flis. Denne flisen blir brent i flisfyringsanleggene som varmer vann (~85°C), som til oppvarming av byggene.


Foruten direkte oppvarming av vann, finnes det teknologier for å generere strøm fra varmt vann. Bergen Bioenergi AS ønsker å bruke overkuddsvarme fra flisfyringsanleggene til dette formålet, og initielle undersøkelser blir nå igangsatt. Se skjematisk fremstilling av aktuelle teknologier her.Trevirke hugges og tørkes før det blir kvernet til flis. Flisen transporters til forbrenningsanleggene som forsyner byggene med varmt vann for oppvarming